Skip to main content

Margin enhancement: een bedrijfsbrede aanpak voor het verbeteren van de winstmarge van (tele)communicatiebedrijven

In dit artikel staat een door KPMG ontwikkelde aanpak centraal, die zich richt op het verbeteren van de winstmarge van (tele)communicatiebedrijven. Eén van de pijlers vormt Revenue enhancement, in de branche ook wel aangeduid met Revenue assurance. Dit betreft het geheel van activiteiten gericht op het beheersen van risico’s in de processtroom tussen data capturing in de switch van een communicatienetwerk en de facturering/incassering. Gelet op de doelgroep waarvoor Compact wordt geschreven, zal de nadruk in dit artikel op Revenue enhancement liggen. In het restant van dit artikel wordt kort stilgestaan bij de andere drie pijlers: Cost management, Construction management en Profitability enhancement.

Klik op het pdf-symbool om het volledige artikel te bekijken.