Skip to main content

Themes

Digital / IT Transformation

De overheid in de wolken?

De plaats van cloud computing in de publieke sector

Cloud computing is een onderwerp dat volop in de aandacht staat. In nagenoeg alle vakliteratuur en uitingen van leveranciers worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van cloud computing beschreven. Cloud computing wordt door velen gekenschetst als een ontwikkeling die het huidige, klassieke IT-model fundamenteel zal veranderen.

Ook binnen bedrijven en overheidsorganisaties wordt op dit moment volop aandacht besteed aan dit thema. Uit een recent onderzoek van KPMG blijkt dat het onderwerp cloud computing op de agenda staat van nagenoeg iedere CIO, zowel in de private als in de publieke sector. Dit artikel beschrijft de aandacht voor cloud computing binnen de publieke sector en behandelt de specifieke aspecten die voor deze sector relevant zijn. In dit kader worden relevante voordelen en risico’s beschreven die samenhangen met het gebruik van cloud computing voor de publieke sector. Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan die ertoe bijdragen om als publieke sector optimaal gebruik te maken van deze nieuwe IT-trend.

Inleiding

Cloud computing is zonder twijfel hét fenomeen in de IT van vandaag. IT-diensten als basisvoorziening vanuit het internet, wat cloud computing in essentie behelst, is anno 2010 het hypestadium ontgroeid. Een recent onderzoek van KPMG ([KPMG10]) wijst uit dat bijna zestig procent van Nederlandse organisaties al gebruikmaakt van cloud computing voor één of meer onderdelen van hun IT of voornemens is om binnen twaalf maanden over te stappen naar een oplossing in de cloud[Het aandeel van cloud computing in het totale IT-portfolio was evenwel marginaal (circa vijf procent bij de onderzochte organisaties).]. In hetzelfde onderzoek geeft voorts het leeuwendeel van de respondenten aan in cloud computing het toekomstig IT-model te zien.

Terwijl de gevestigde pioniers van cloud computing, waarvan Salesforce.com, Amazon en Google de bekendste zijn, hun dienstenportfolio gestaag uitbreiden, hebben vrijwel alle grote IT-leveranciers hun propositie in de cloud gereed om tegemoet te komen aan de snel stijgende vraag naar cloud computing. Microsoft, Cisco en IBM bieden, al dan niet in samenwerking met andere softwarebedrijven en IT-integrators, steeds meer clouddiensten aan voor complete bedrijfsprocessen. Ook andere grote spelers zoals SAP en Oracle investeren fors in hun cloudomgevingen, deels als vervanging/opvolging van en deels als toevoeging op hun bestaande producten.

Ook binnen de Nederlandse publieke sector worden kansen gezien om het cloud computing-concept toe te passen. Daarbij worden zowel voor- als nadelen gezien, zoals de mogelijkheid om flinke besparingen op de bedrijfsvoering van de publieke sector te realiseren, besparen van energie in het kader van duurzaamheid, maar ook risico’s op het gebied van veiligheid en afhankelijkheid van leveranciers. Kortom, er is behoefte aan inzicht rondom de voor- en nadelen van het toepassen van cloud computing voor de publieke sector. Hierbij zijn de volgende hoofdvragen relevant:

 1. Waarom is cloud computing anders dan klassieke IT?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van cloud computing?
 3. Wat is de relevantie van cloud computing voor de publieke sector?
 4. Welke aandachtspunten kunnen we onderkennen voor de publieke sector?

Dit artikel geeft antwoord op de bovengenoemde vragen.

Hoewel veel gepubliceerd wordt over het thema cloud computing, wordt er helaas geen eenduidige definitie gebruikt en worden de binnen cloud computing gebruikte concepten op vele manieren beschreven. Een zoekopdracht op het internet levert niet minder dan honderd verschillende definities, kenmerken en meningen op van en over cloud computing. Sommigen spreken van ‘applicaties op het internet’ of ‘computationele stijl waarbij IT schaalbare en elastische mogelijkheden biedt die worden geleverd als dienst aan externe klanten via het gebruik van internettechnologie’, terwijl anderen het fenomeen nuanceren met aanduidingen als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Er ontbreekt klaarblijkelijk consensus over wat cloud computing nu precies is.

Eén van de veelgebruikte definities is de definitie die door het US National Institute of Standards and Technology (NIST) is opgesteld ([NIST09]): ‘Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.’

KPMG heeft ervoor gekozen de definitie iets aan te scherpen tot de volgende:

Cloud computing staat, vanuit het perspectief van de afnemer, voor het afnemen van gecentraliseerde IT-toepassingen over het internet.

Cloud computing onderscheidt zich van klassieke IT door de volgende karakteristieken: ‘multi-tenancy’ (de IT-middelen gedeeld over meerdere afnemers); huur van diensten (het gebruik van IT-middelen is losgekoppeld van het bezit van IT-middelen); elasticiteit (capaciteit kan zowel terstond opgeschaald als afgebouwd worden); en externe dataopslag (data worden doorgaans extern bij de leverancier opgeslagen).

Waarom cloud computing anders is dan klassieke IT

Eén van de veelgehoorde uitspraken is dat cloud computing eigenlijk niets nieuws is. Toch verschilt cloud computing wel degelijk van klassieke IT en wel op de volgende vier karakteristieken:

Multi-tenancy

In tegenstelling tot de klassieke IT worden de IT-middelen (faciliteit, infrastructuur, platform, applicaties) inclusief beheer en beveiliging bij cloud computing zoveel mogelijk gedeeld over meerdere afnemers. Dit wordt ‘multi-tenancy’ genoemd. Elke vorm van cloud computing kent een bepaalde mate van multi-tenancy. Schaalgrootte en efficiëntie vormen hierbij de pijlers van het businessmodel van cloud computing.

Huur van diensten

In tegenstelling tot de klassieke IT is het gebruik van IT-middelen losgekoppeld van het bezit van IT-middelen. IT wordt als dienst over het internet beschikbaar gesteld aan de afnemer waarbij de leverancier alle IT-middelen behalve de data bezit en onderhoudt. De afnemer betaalt alleen voor het gebruik van de clouddiensten en investeert niet in additionele hard- en software.

Elasticiteit

In tegenstelling tot de klassieke IT waarbij de aanwezige hardware bij de afnemer bepalend is voor de hoeveelheid beschikbare capaciteit, kent de cloud een grotere mate van elasticiteit. Met elasticiteit wordt bedoeld dat de capaciteit zowel terstond opgeschaald als afgebouwd kan worden.

Externe dataopslag

In tegenstelling tot de klassieke IT waarbij vrijwel alle data worden opgeslagen binnen het IT-domein van de afnemer, worden bij cloud computing de data zoveel mogelijk extern bij de leverancier opgeslagen.

Verschillende typen

Binnen cloud computing worden verschillende typen onderkend. Figuur 1 geeft hiervan een overzicht.

C-2010-4-Chung-01

Figuur 1. Interne private cloud, externe private cloud en publieke cloud.

Interne private cloud

Onder interne private cloud wordt een interne IT-omgeving verstaan bij de afnemer waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën en IT-modellen van (externe) cloud computing. Deze technologieën zijn in hoofdzaak virtualisatie op verschillende lagen, webservices en Service Oriented Architecture. IT-modellen voor het aanbieden van clouddiensten zijn grotendeels gebaseerd op ASP (Application Service Provider), outsourcing en shared service centers. Interne private cloud verschilt niet wezenlijk van de klassieke IT en kent nauwelijks de kenmerken van een externe cloud, zoals multi-tenancy, elasticiteit en externe dataopslag.

Externe private cloud

Bij een externe private cloud worden de IT-middelen voor een bepaalde mate exclusief beschikbaar gesteld voor de afnemer. Dit kan gelden voor een applicatie, database, platform of zelfs een volledige infrastructuur. De mate van exclusiviteit is verschillend per leverancier, per dienst en de daarbij behorende contractvorm. En er is altijd sprake van een graad van multi-tenancy, bijvoorbeeld voor de fysieke faciliteiten (serverruimte, koeling, hardware) en beheer. Er is dan ook geen scherpe scheidslijn te trekken tussen een externe private cloud en een publieke cloud.

Publieke cloud

Publieke cloud is het meest gangbare type cloud. Hierbij is de mate van multi-tenancy sterk en de diensten worden zoveel mogelijk generiek aangeboden.

Tabel 1 geeft een overzicht van de mate waarin de karakteristieken van cloud computing terug te vinden zijn in de verschillende typen clouddienstverlening.

C-2010-4-Chung-t01

Tabel 1. Karakteristieken van verschillende typen cloud computing.

Mengvormen

Naast bovenstaande typen worden de volgende mengvormen vaak beschreven:

 • Hybride cloud. Onder hybride cloud wordt een cloudomgeving verstaan die een mengeling is van meerdere cloudtypen. De risico’s en baten van een hybride cloud zijn afhankelijk van de verhouding tussen de verschillende typen.
 • Community cloud. Community cloud is een cloudomgeving die wordt opgezet en gedeeld door meerdere organisaties. Een community cloud kan bestaan uit één of meer typen (interne private cloud, externe private cloud, publieke cloud). De risico’s en baten van een community cloud zijn derhalve afhankelijk van de keuze en van de verhouding tussen de verschillende typen.

Verschillende lagen

Deze beschreven typen worden doorgaans op één of meer lagen van de IT aangeboden. Op de softwarelaag wordt dit Software-as-a-Service (SaaS) genoemd. Platform-as-a-Service (PaaS) levert IT-diensten op de platformlaag, zoals een besturingssysteem of een applicatieraamwerk; additionele software moet dan wel door de afnemer worden ontwikkeld of worden geïnstalleerd. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) levert technische infrastructuurcomponenten zoals opslag, memory, CPU en netwerk. Additionele platforms en software dienen te worden geïnstalleerd door de afnemer (zie figuur 2).

C-2010-4-Chung-02

Figuur 2. Verschillende lagen van cloud computing.

SaaS richt zich met name op het transformeren van de bedrijfsprocessen door het inzetten van cloudtoepassingen binnen een organisatie of binnen een groep van organisaties. Daarnaast richt SaaS zich tevens op het afnemen van generieke ondersteunende IT-systemen zoals e-mail en andere KA-toepassingen uit de cloud. Daarentegen richten PaaS en IaaS zich met name op het transformeren van de IT-inrichting.

C-2010-4-Chung-03

Figuur 3. Focus in de verschillende cloud computing-lagen.

Het is dan ook van belang bij het ontwikkelen van een strategie goed in de gaten te houden wie de relevante stakeholders zijn. Immers, de ‘business’ is verantwoordelijk voor de inrichting van bedrijfsprocessen en is dan ook per definitie sturend en verantwoordelijk voor de strategie rondom het afnemen van SaaS-applicaties. ‘IT’ daarentegen is verantwoordelijk voor de inrichting van IT en zal dan ook verantwoordelijk dienen te zijn voor de strategie voor IaaS en PaaS om op deze manier te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de organisatie.

Voor- en nadelen van cloud computing

Voordelen van cloud computing

Het succes van cloud computing hangt deels samen met het feit dat de bestaande, on-premise IT tegen steeds meer technische beperkingen aanloopt terwijl de kosten van implementatie en onderhoud van IT-systemen nauwelijks meer in de hand te houden zijn. Outsourcing en offshoring hebben de problematiek slechts ten dele opgelost en de beloofde kostenbesparing bleek in de praktijk zelden haalbaar. Cloud computing lijkt in dit perspectief een zeer goede oplossing te bieden: de IT kan in delen of in haar geheel de deur uit, inclusief alle hard- en software. Het beheer wordt opgeheven, alle benodigde IT-diensten worden afgenomen via het internet en de kosten zijn transparant en relatief eenvoudig te beheersen.

Meer flexibiliteit

Uit een recent onderzoek van KPMG komt naar voren dat bijna zestig procent van de afnemers van cloud computing meer flexibiliteit als het belangrijkste voordeel ervaart ([KPMG10]). IT-diensten vanuit de cloud kunnen snel worden ingekocht en gebruikt aangezien de installatie reeds is gedaan door de leverancier met alle bijbehorende elementen zoals beheer, fysieke faciliteit en beveiliging. Dit staat in schril contrast met langdurige en riskante implementatietrajecten die zo kenmerkend zijn voor traditionele on-premise oplossingen.

Cloud computing kent ook het voordeel dat ontwikkeling en aanpassing grotendeels uit het zicht van de afnemer blijven. Idealiter levert de afnemer alleen de specificaties en eisen aan waarna de leverancier de vernieuwingen/veranderingen doorvoert op zijn eigen IT-omgeving. De enige verplichtingen van de afnemer zijn functionele tests en acceptatie. Hinderlijke updates op IT-systemen behoren daarmee tot het verleden.

C-2010-4-Chung-04

Figuur 4. Baten van cloud computing (bron: [KPMG10]).

Kostenbesparing

Operationele IT-kosten kunnen met cloud computing significant worden verlaagd aangezien dit model geen grootschalige, kostbare en risicovolle implementaties van IT-resources kent aan de kant van de afnemer – alle installaties staan immers op de servers van de leverancier. Daarbij komen ook alle beheerkosten om de diensten continu beschikbaar te stellen voor rekening van de leverancier. Bovendien kan er flink worden bespaard op hardware en de kostbare benodigdheden zoals serverruimten, koelinstallaties en elektriciteit. De kosten die aan de klanten worden doorberekend, zijn relatief laag dankzij het verkregen schaalvoordeel en centralisatie van (beheer)kennis en ervaring.

Lagere kosten voor gebruik kunnen tot stand komen doordat er niet meer wordt gewerkt met vaste kosten bij aanschaf gevolgd door jaarlijkse onderhoudskosten, die meestal het meervoudige van de aanschafprijs van de betreffende IT-resource bedragen. Bij cloud computing wordt namelijk alleen het gebruik van de dienst in rekening gebracht aangezien de IT-resource in bezit blijft van de leverancier. Gebruiksabonnementen zijn nog steeds de regel al raakt ‘pay-as-you-go’ de laatste jaren in zwang, waarbij de klant betaalt per keer dat de dienst wordt aangeroepen. Het voordeel van ‘pay-as-you-go’ is dat er alleen wordt betaald voor diensten die daadwerkelijk worden gebruikt en onnodige vaste kosten worden voorkomen.

Wel moet worden opgemerkt dat ofschoon de initiële kosten van cloud computing aanmerkelijk lager zijn dan bij on-premise IT, de kosten van cloud computing door de hele life cycle van de betreffende IT-resource constant blijven bij onveranderde vraag. De kosten bij lokale installaties zullen daarentegen geleidelijk afnemen na afschrijvingen. Kostenbesparing met cloud computing is dus sterk afhankelijk van de duur van de product life cycle. Hoe langer een IT-resource wordt gebruikt, hoe lager het relatieve voordeel van cloud computing is ten opzichte van on-premise IT ([Dube07]).

Betere schaalbaarheid

Cloud computing biedt ook het voordeel dat het gebruik van de IT-resources zowel opwaarts als neerwaarts kan worden bijgesteld, hetgeen de schaalbaarheid van de IT verbetert.

Door het gebruik van verschillende vormen van virtualisatie en load-balancing kunnen cloud computing-diensten zowel snel worden opgeschaald als afgebouwd. In tegenstelling tot on-premise IT is capaciteit nooit overbodig/inactief en nooit schaars.

C-2010-4-Chung-05

Figuur 5. Schaalbaarheid van cloud computing.

Risico’s van cloud computing

Naast de vele voordelen die het gebruik van cloud computing heeft, is het van belang ook de risico’s te beschouwen. Deze risico’s zijn van verschillende aard. KPMG gebruikt een aantal risicodimensies die relevant zijn bij het opstellen van een cloudstrategie (zie figuur 6).

C-2010-4-Chung-06

Figuur 6. Risicodimensies bij het opstellen van een cloud-strategie.

Data

Cloud computing betekent in vrijwel alle gevallen een (gedeeltelijke) externe dataopslag. Dat wil zeggen dat de data zijn opgeslagen en doorgaans verwerkt buiten het interne netwerk van de afnemer. Dit heeft gevolgen voor de mate van beveiliging, privacy en beschikbaarheid.

Uitvoering IT

Aangezien cloud computing een volledige outsourcing van IT-toepassingen behelst, leidt adoptie van cloud computing tot verandering van de interne organisatie. De IT-afdeling zal, zeker in het geval van public cloud-diensten, zich nauwelijks met de operatie van IT bezighouden, maar des te meer met aansturing van leverancier(s) en beleid rond het gebruik van clouddiensten. Dit zal derhalve ook gevolgen hebben voor de dienstverlening van de publieke sector alsook voor de bestuurlijke aansturing binnen en tussen overheidslagen.

Technologie

Cloud computing is gebaseerd op meerdere reeds bestaande en recentelijk tot wasdom gekomen technologieën. Om de doeltreffendheid van cloud computing op zijn merites te kunnen beoordelen, is gedegen kennis van virtualisatie, webservices, Identity & Access Management, datasegregatie, Service Oriented Architecture en computernetwerken noodzakelijk.

Wetgeving en compliance

Cloud computing betekent externe dataopslag, delen van IT-resources met andere afnemers (‘multi-tenancy’) en sterke afhankelijkheid van het publieke internet. Dit heeft verregaande gevolgen voor de mate van compliance en maatregelen die getroffen dienen te worden om aan de wetgeving te kunnen voldoen. De spanning tussen statische wetgeving/standaarden (ISO, Cobit, etc.) en de dynamische aard van cloud computing kan leiden tot ingewikkelde juridische zaken. Belangrijke juridische aandachtspunten die geadresseerd dienen te worden bij het aangaan van een relatie met een cloudleverancier zijn:

 1. geschillenbeslechting;
 2. beschikbaarheid;
 3. auditability;
 4. beëindiging van de relatie met de leverancier (zie ook direct hierna);
 5. onderaanneming;
 6. databescherming en privacy.
Leverancier

De cloud computing-leverancier levert in tegenstelling tot on-premise leveranciers geen software of hardware die lokaal geïnstalleerd wordt. De leverancier in de cloud is verantwoordelijk voor IT-diensten die via het internet aan zijn afnemers worden geleverd. Software en hardware blijven in bezit en beheer van de leverancier. De rol van de leverancier is in de cloud van doorslaggevend belang. Vanwege deze positie van de leverancier alsmede de externe dataopslag dient leveranciersafhankelijkheid of vendor lock-in in de cloud altijd in ogenschouw te worden genomen.

Financiën

Cloud computing kent, zeker voor de variant van public cloud, marginale initiële investeringen in hardware en software. Bovendien is cloud computing niet gebaseerd op licenties of fysieke aanschaf van hardware, maar op een model van abonnementen of ‘betaal-per-gebruik’. Dit heeft consequenties voor de verhouding tussen de CapEx- en OpEx-kosten. Kosten voor het gebruik van de IT-voorzieningen kunnen ook transparanter worden door cloud computing.

De relevantie van cloud computing voor de publieke sector

In hoeverre zijn deze ontwikkelingen relevant voor de publieke sector?

Cloud computing heeft momenteel ook binnen overheden de volle aandacht, zowel nationaal als internationaal. Ook voor de publieke sector worden zowel voor- als nadelen gezien van cloud computing, zoals de mogelijkheid om flinke besparingen te realiseren op de bedrijfsvoering van de publieke sector of op energiegebruik in het kader van duurzaamheid. Maar er zijn ook risico’s op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en afhankelijkheid van leveranciers. Daarom is er behoefte aan inzicht rondom de voor- en nadelen van het toepassen van een cloudstrategie voor de Nederlandse overheid[Op 19 mei 2010 heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van deze ontwikkelingen een motie ingediend: de motie-Van der Burg c.s. (TK 26643 nr. 157). Het verzoek in de motie luidt als volgt: ‘De motie verzoekt de regering in navolging van landen als Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een strategie voor de hele Nederlandse overheid te ontwikkelen voor cloud computing en een Cloud First-strategie, waarbij mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud duidelijk omschreven worden met de bijbehorende voor- en nadelen.’].

Relevante ontwikkelingen binnen overheden, zowel nationaal als internationaal

Zoals vermeld in de motie, is een groot aantal landen bezig een cloudstrategie te ontwikkelen. Onderstaand worden enige relevante ontwikkelingen op een rij gezet, waarbij we een onderscheid maken tussen de landen die cloud computing gebruiken, faciliteren en sturen ([RAND10]):

 • Gebruikend. Dit zijn overheden die interne efficiëntie- en effectiviteitswinsten willen behalen door clouddiensten te gebruiken. In Denemarken biedt de overheid een architectuur die op nationaal niveau de overheidsonderdelen een houvast geeft voor het zetten van de eerste stappen in cloud computing, waarbij vooraf duidelijk is wat die onderdelen wel en niet kunnen verwachten van de diensten die worden aangeboden en welke risico’s zij in acht dienen te nemen als ze de diensten gebruiken.
 • Faciliterend. Dit zijn overheden die actief cloud computing-diensten aanbieden aan burgers en bedrijven. Enkele landen, waaronder Ierland en Canada, experimenteren momenteel met het idee clouddiensten te gaan exporteren. Dit is afhankelijk van de geschiktheid van de locatie (de volwassen internetinfrastructuur levert hier een voordeel op voor Nederland ([Opta09]).
 • Sturend. Dit is de meest volwassen variant, waarin de overheid een aansturende rol op zich heeft genomen. De Verenigde Staten en Japan lopen voorop in deze ontwikkeling. De voordelen die deze landen op dit moment ervaren bevinden zich op het gebied van economische groei en het creëren van banen, aangevuld met de potentie van nieuwe en innovatieve vormen van het aanbieden van overheidsdiensten.

Voordelen van cloud computing binnen de publieke sector

De voordelen van cloud computing zijn binnen de publieke sector het meest evident binnen de volgende gebieden:

 1. Meer flexibiliteit leidt tot:
  • Verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven – door de (standaard) cloud computing-diensten kunnen IT-middelen sneller worden ingezet. Daardoor wordt de beoogde functionaliteit sneller geleverd en worden de overheidsdiensten sneller gerealiseerd.
  • Effectievere inzet van IT – de (standaard) cloud computing-diensten vergen nauwelijks onderhoud. Daardoor zijn minder maatwerk en eigen ontwikkeling nodig en neemt de doeltreffendheid (effectiviteit) van de overheidsdiensten toe.
 2. Betere schaalbaarheid leidt tot:
  • Verbeterde facilitering van medewerkers – door IT-toepassingen vanuit het internet kan de toegankelijkheid verhoogd worden. Daardoor wordt hogere productiviteit bereikt en neemt de tevredenheid van medewerkers toe.
  • Duurzamer gebruik van IT – door IT-toepassingen vanuit het internet neemt de schaalbaarheid toe. Daardoor worden minder overbodige resources gebruikt en wordt de CO2-uitstoot verminderd.
 3. Kostenbesparing leidt tot:
  • Doelmatiger gebruik van financiën – door betaling voor gebruik (pay-as-you-go) en niet voor bezit kunnen de kapitaalinvesteringen (CapEx) verlaagd worden. Daardoor zijn er minder onvoorziene kosten en een lagere Total Cost of Ownership (TCO).
  • Doeltreffender gebruik van financiën – door pay-as-you-go betaling per dienst kunnen de kosten transparant worden gemaakt. Daardoor kan een nauwkeuriger inschatting van budgetten worden gemaakt, hetgeen bijdraagt aan een lagere Total Cost of Ownership (TCO).

C-2010-4-Chung-07

Figuur 7. De voordelen van cloud computing voor de publieke sector.

Aandachtspunten van cloud computing voor de publieke sector

Cloud computing is marginaal, maar zwaarwichtig aanwezig

Het marktaandeel van cloud computing (externe private cloud en publieke cloud) in het totale IT-portfolio ligt anno 2010 lager dan vijf procent[De schattingen lopen uiteen van twee procent tot vier procent.]. De markt voor cloud computing groeit met enkele tientallen procenten per jaar, maar zelfs volgens de meest optimistische scenario’s zal het aandeel in 2015 niet hoger zijn dan vijftien procent. Het grootste deel van de IT zal ook over vijf jaar lokaal geïnstalleerd en beheerd worden. De publieke sector dient daarom cloud computing in het juiste perspectief te plaatsen en het model nuchter te bekijken.

Ondanks het feit dat anno 2010 het aandeel van cloud computing marginaal is, is de trend richting de cloud onmiskenbaar. Cloud computing is een sterk opkomend fenomeen dat past in de paradigmaverschuiving; cloud computing kan worden gezien als een verregaande of de volgende stap in het proces van uitbesteding (outsourcing) waarbij steeds meer IT-middelen worden gedeeld. Onze verwachting is dan ook dat cloud computing een logische volgende stap is in hoe IT wordt aangeboden en gebruikt, een proces dat zich sinds enkele jaren voltrekt. Kortom: cloud computing kan onmogelijk worden genegeerd.

C-2010-4-Chung-08

Figuur 8. Trend van klassieke on-premise IT naar cloud computing.

Noodzaak voor orkestratie: cloud computing governance voor de publieke sector

Wanneer we deze internationale ontwikkelingen bezien, is het voor de publieke sector van belang om vooraleerst een duidelijke visie omtrent de orkestratie van de publieke sector te vormen en deze te effectueren, in een zogenaamd cloud computing governance-model. Elementen als standaarden, ‘impose or comply’ en ‘first cloud’ dienen hier een rol bij te spelen.

Immers, zonder goed georkestreerde initiatieven, gebaseerd op een overkoepelende strategie, zullen naar onze mening de mogelijke voordelen niet volledig bereikt worden. Zonder deze orkestratie zal door de introductie van de met cloud computing samenhangende technologieën het IT-landschap van de publieke sector nog complexer worden en zullen voordelen als kostenverlaging alsmede verbetering van de dienstverlening gericht op de burger en bedrijfsleven, maar ook gericht op de interne bedrijfsvoering niet behaald worden.

Een voorbeeld van één van de elementen van orkestratie is het inrichten van een certificatieproces van zowel overheidseigen cloudoplossingen als cloudoplossingen van derden. In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld een stringente orkestratie toegepast, welke aangeeft dat bepaalde cloudtoepassingen niet (mogen) worden gebruikt binnen de US Federal overheid als zij niet gecertificeerd zijn (het zogenaamde ‘FedRAMP’-initiatief).

Is een hybride omgeving onontkoombaar?

Enerzijds is de kans klein dat complete onderdelen van de IT van de publieke sector zullen worden betrokken vanuit de cloud. Anderzijds zullen, ervan uitgaande dat de publieke sector de mogelijkheden van cloud computing zal gaan benutten, clouddiensten steeds vaker voorkomen. KPMG verwacht dus dat er altijd sprake zal zijn van een hybride omgeving van verschillende leveranciers van clouddiensten.

C-2010-4-Chung-09

Figuur 9. Een hybride omgeving van verschillende leveranciers van clouddiensten.

Om een antwoord te geven op de vraag welk model of welke modellen voor de publieke sector geschikt is/zijn, is het van belang om een aantal randvoorwaarden te schetsen die specifiek voor de publieke sector gelden:

 • Vertrouwelijkheid. Niet alle onderdelen van de IT binnen de Nederlandse overheid komen in aanmerking om vanuit de cloud te worden afgenomen. Een deel van haar IT zal bijzonder lastig te vervangen zijn terwijl de oplossingen vanuit de cloud gelimiteerd zijn. Zeer confidentiële data van de overheid zullen nooit in een externe cloud (externe private cloud en publieke cloud) geplaatst worden.
 • Legacy. Grootschalige legacy-systemen van de overheid zullen grotendeels ongeschikt zijn voor de cloud. Dit soort systemen, met veelal specifieke functionaliteiten, zal vrijwel niet over te brengen zijn richting de cloud. Doorgaans is de software van deze systemen op maat geschreven in ‘oude’ talen zoals Cobol op oude ontwikkelomgevingen, waardoor een migratie naar een platform in de cloud, als het al technisch mogelijk is, zeer arbeidsintensief en bijzonder risicovol zal zijn. Een standaardoplossing vanuit de publieke cloud zal vrijwel nooit de benodigde/gewenste functionaliteit van deze legacy-systemen bieden.
 • Jonge levenscyclus. Systemen die recentelijk door de Nederlandse overheid zijn aangeschaft en/of waarvan de afschrijvingsperiode ruim is, zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden vervangen of gemigreerd naar de cloud. De investeringen in deze systemen zijn immers nog nauwelijks terugverdiend en een vervanging/uitfasering betekent kapitaalvernietiging.
 • Complexiteit en integratie. Cloud computing biedt heden ten dage geen volwassen oplossingen voor complexe applicaties met een hoge mate van integratie. De ontwikkeling van interoperabiliteit en (open) standaardisatie in de cloud verkeert nog in een pril stadium. Complexe applicaties met een hoge mate van integratie met andere systemen worden nog nauwelijks als clouddienst aangeboden. ERP, BPM of Enterprise Scheduling hebben hun gang naar de cloud nog nauwelijks gemaakt.
 • Volwassenheid. De cloud biedt een beperkte set van volwassen diensten aan. Het aantal toegepaste mogelijkheden vanuit de externe cloud is op dit moment nog beperkt. Het aantal leveranciers en clouddiensten is vrij aanzienlijk, maar slechts een klein deel daarvan is technisch en bedrijfskundig volwassen genoeg om ook daadwerkelijk ingezet te kunnen worden binnen de publieke sector.

C-2010-4-Chung-10

Figuur 10. Cloud computing-geschiktheid van verschillende systemen.

In een deel van de gevallen zal een interne private cloud binnen (delen van) de overheid geen levensvatbare oplossing zijn. De baten van een interne private cloud zijn namelijk vaak gering terwijl de benodigde investeringen fors kunnen zijn. Bovendien kan het bouwen van een interne private cloud (binnen de overheid schaars voorhanden zijnde) specialistische kennis vergen van virtualisatie, webservices en SOA-technologie. Ook kan de interne private cloud binnen de publieke sector op dit moment nauwelijks bogen op een ‘track record’ bij andere overheden.

Als we de randvoorwaarden beschrijven, moeten we concluderen dat op dit moment slechts een klein deel van de IT binnen de Nederlandse overheid geschikt dan wel gereed is voor cloud computing. Het aantal mogelijke oplossingen blijft hoofdzakelijk beperkt tot mail/desktop, CRM, samenwerking, applicatieplatforms, dataopslag en server/infrastructuur-capaciteit. De verwachting van het leeuwendeel van analisten en experts is dat het aanbod en de integratiemogelijkheden in de komende jaren snel zullen toenemen. Wij bevelen de overheid dan ook aan om de ontwikkelingen van de markt aandachtig te monitoren.

Concluderend

Ook in de publieke sector zal het gebruik van cloud computing haar intrede doen. Sterker nog, cloud computing heeft haar intrede al gedaan. Het is zaak om nu als overheid de juiste strategie te kiezen. Een strategie ten aanzien van hoe deze ontwikkelingen alsmede het gebruik van cloud computing te orkestreren, alsmede een strategie die beschrijft welk cloud computing-model uiteindelijk door de publieke sector wordt nagestreefd. Twee essentiële elementen die de publieke sector zullen helpen bij het realiseren van de uiteindelijke doelstellingen, te weten kostenverlaging van IT, verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, en optimalisatie van de interne bedrijfsvoering.

Bij het bepalen welke onderdelen van de IT van de publieke sector geschikt zijn voor de cloud, en welke mogelijkheden de markt thans biedt, kan de publieke sector uitgaan van de aandachtspunten die in dit artikel benoemd zijn: dat zeer confidentiële data nooit in een externe cloud geplaatst zullen worden; dat grootschalige legacy-systemen en systemen aan het begin van hun levenscyclus grotendeels ongeschikt zijn voor de cloud; dat cloud computing geen volwassen oplossingen biedt voor complexe applicaties met een hoge mate van integratie; en dat er heden ten dage een beperkte set van volwassen clouddiensten wordt aangeboden.

KPMG concludeert op basis van de aandachtspunten dat slechts een beperkt deel van de IT van de publieke sector geschikt en gereed is voor cloud computing: mail en desktop; CRM; samenwerking; applicatieplatforms; dataopslag; en server/infrastructuur-capaciteit.

KPMG beschouwt orkestratie als een kritische succesfactor in een (toekomstige) hybride omgeving met verschillende leveranciers van clouddiensten, interne IT en een deel van de IT dat is uitbesteed. De overheid zou de regie moeten voeren over de verschillende clouddiensten om wildgroei en inefficiëntie te voorkomen. De publieke sector als één van de grootste opdrachtgevers dient een sturende rol te hebben in de markt van cloud computing. Waar de markt en de potentiële klanten behoefte hebben aan duidelijke kaderstellingen kan de overheid het voortouw nemen in ten minste twee gebieden: het afdwingen van open standaarden en het opstellen van richtlijnen.

Literatuur

[KPMG10] KPMG, From Hype to Future, KPMG’s 2010 Cloud Computing Survey, 2010.

[NIST09] NIST, The NIST Definition of Cloud Computing, 10 juli 2009.

[Opta09] Opta, Annual report & Market monitor 2009, 2009.

[RAND10] RAND Europe, Cloud Computing in the public sector: rapid international stocktaking, augustus 2010.